INFOLINIA: +48 660 695 085

Oferta

Zakres Świadczonych Usług - prowadzimy:

 • podatkową księga przychodów i rozchodów,
 • księgi handlowe osób fizycznych,
 • księgowość spółek z o.o.,
 • księgowość fundacji,
 • księgowość stowarzyszeń,
 • księgowość spółek jawnych, komandytowych oraz cywilnych,
 • ewidencję dla potrzeb podatku zryczałtowanego,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
 • ewidencje dla potrzeb podatku VAT,
 • deklaracje VAT UE, INTRASTAT,
 • ustalenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku VAT na podstawie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • sporządzanie deklaracji rocznych i sprawozdań finansowych,
 • sporządzenie deklaracji rocznych PIT, CIT, PFRON,
 • sporządzanie deklaracji do GUS,
 • sporządzanie deklaracji VZM - zwrot VAT od materiałów budowlano-remontowych,
 • sporządzanie deklaracji podatku od czynności cywilno-prawnych,
 • obsługa kadrowo-płacowa (sporządzanie umów o pracę, list płac, ewidencjonowanie wynagrodzeń pracowników, świadectw pracy),
 • dokumentację i rozliczenia z ZUS wraz z przekazem elektronicznym,
 • sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • pomoc w wypełnianiu dokumentów wymaganych przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje unijne i z Urzędów Pracy (współpraca mailowa),
 • pomoc w uzyskiwaniu kredytów gotówkowych, samochodowych, hipotecznych, leasingowych,
 • pisanie podań,
 • rozliczenie rolników,
 • zapewniamy doraźne usługi z wybranych czynności księgowych,
 • wyprowadzenie zaległości księgowych,
 • inne usługi rachunkowo-księgowe na życzenie klienta - ceny ustalane są w drodze negocjacji. 

Usługi Księgowe:

 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych podmiotów wszystkich form prawnych: spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych, jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń i innych,
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji przychodów,
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • Prowadzenie ewidencji transakcji wewnątrzwspólnotowych - sporządzamy deklaracje VAT UE, Intrastat,
 • Rozliczanie transakcji eksportu i importu towarów,
 • Prostowanie błędów i nieprawidłowości zaistniałych przed rozpoczęciem współpracy,
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń osób indywidualnych (PIT-36, PIT-37, PIT-38, itd.),
 • Reprezentacja i pomoc podczas czynności kontrolnych - podatek dochodowy, podatek VAT,
 • Wsparcie w odzyskaniu VAT za materiały budowlane dla osób fizycznych,
 • Wsparcie firm w sprawach odzyskiwania VAT naliczonego w innym państwie UE (np. faktury za usługi hotelowe, paliwo, konferencje).

Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS:

Obsługa kadrowa:

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników,
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp,
 • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego,
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • Wsparcie przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 • Wsparcie przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

Obsługa płacowa:

 • Sporządzanie list płac na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy,
 • Sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40). 

Analizy finansowe:

 • Business plan,
 • Prognozy:
  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • przepływów pieniężnych,
 • Analiza wskaźnikowa. 

Księgi rachunkowe prowadzimy w systemie finansowo księgowym COMARCH Optima lub w systemie klienta. Nasze biuro rachunkowe oferuję swoim klientom dostęp do usługi Pulpitu zdalnego. Oferewane przez nasze biuro usługa polega na tym, iż klient biura, który posiada kompletne lub częściowe oprogramowanie stacjonarne w swoim biurze udostępnia pulpit swojego serwera do dyspozycji naszego biura rachunkowego. 

Ponadto świadczymy usługi w zakresie prowadzenia:

 • Księgi handlowej,
 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Ryczałtu ewidencjonowanego,
 • Rejestrów VAT,
 • Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Ewidencji wyposażenia. 

Na podstawie wyżej wymienionej ewidencji i ksiąg sporządzamy także deklaracje comiesięczne jak i roczne takie jak:

 • VAT-7,
 • VAT-UE,
 • PIT-4R,
 • CIT-8,
 • PIT 36,
 • PIT 36L,
 • Zwrot VAT za materiały budowlane (VZM),
 • oraz wszelkiego rodzaju raporty w tym do banków czy do G.U.S. 

Oferujemy pełne wsparcie w zakresie wyliczenie wynagrodzeń i wszelkich dodatków, zasiłków, w oparciu o ewidencję czasu pracy i uzyskane informacje od klienta.

Przedstawiamy informacje roczne, o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Sporządzamy deklaracje na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat.

Sporządzamy zeznania podatkowe pracowników (PIT-40).

Rozliczamy firmę za pomocą programu Płatnik Przekaz Elektroniczny. 

Oferujemy:

 1. Możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta,
 2. Możliwość prowadzenie usług księgowych w siedzibie klienta - dojazd do klienta !!!,
 3. Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym,
 4. Reprezentowanie klienta przed ZUS,
 5. Miłą i fachową obsługę,
 6. Rzetelność, dokładność, terminowość,
 7. Atrakcyjne warunki finansowe.

Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów

Posiadamy Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, doświadczenie oraz nieustannie podnoszone kwalifikacje pozwalają nam rzetelnie i zgodne z przepisami prawa prowadzenie spraw rachunkowo-księgowych Państwa firmy.

Polecamy strony: